Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Trung Kiên

Tên luận án: Quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với các kho xăng dầu theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự          Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trung Kiên          Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Đỗ Ngọc Cẩn;
HD2: PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu lý luận quản lý nhà nước về PCCC đối với các kho xăng dầu theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.

2. Luận án đã xây dựng một cách có hệ thống lý luận quản lý nhà nước về PCCC đối với các kho xăng dầu theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy như: khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp quản lý nhà nước về PCCC đối với các kho xăng dầu, quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy với các cơ quan, lực lượng khác trong quản lý nhà nước về PCCC đối với các kho xăng dầu, qua đó góp phần hoàn thiện lý luận chung về quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC.

3. Luận án đã tiến hành khảo sát một cách khách quan, toàn diện về tình hình, đặc điểm có liên quan và thực trạng quản lý nhà nước về PCCC đối với các kho xăng dầu theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy. Trên cơ sở đó luận án phân tích, làm rõ tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về PCCC đối với các kho xăng dầu theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy từ năm 2012 đến năm 2022. Luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quản lý nhà nước về PCCC đối với các kho xăng dầu của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.

4. Trên cơ sở dự báo các yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với các kho xăng dầu, luận án đã nghiên cứu đưa ra các giải pháp tương đối toàn diện, đồng bộ, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với các kho xăng dầu theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy. 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT