Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Trường Giang

Tên đề tài luận án: Thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm.  Mã số: 62.38.70.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trường Giang      Khóa: 15

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1. GS, TS. Đường Minh Giới         

HD 2. GS, TS. Trần Minh Hưởng

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài của lực lượng Cảnh sát nhân dân với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài như: khái niệm, dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, chứng cứ và những vấn đề phải chứng minh trong vụ án chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài. Phương pháp, biện pháp thực hiện thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ và mối quan hệ phối hợp trong thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài

2. Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về thực trạng thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài của lực lượng Cảnh sát Hình sự, chỉ rõ những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế, vướng mắc của hoạt động này.

3. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT