Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Trường Trinh

Tên luận án: Thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án buôn lậu.

Chuyên ngành:  Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm   Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh         Nguyễn Trường Trinh                        Khóa: 2014

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                        HD 1. PGS.TS Trần Nguyên Quân;

                        HD 2. PGS.TS Trần Hữu Ứng.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu về chứng cứ, hệ thống chứng cứ, lý luận về thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án buôn lậu.

2. Luận án là công trình chuyên khảo có hệ thống, phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án buôn lậu như: Khái niệm, đặc điểm thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án buôn lậu; phân tích, làm rõ nội dung, biện pháp thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án buôn lậu; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp trong thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án buôn lậu.

3. Khảo sát phân tích làm rõ tình hình tội phạm buôn lậu, đặc điểm hình sự của tội phạm buôn lậu, khảo sát thực trạng thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án buôn lậu theo chức năng của lực lượng CSKT. Qua đó chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót của hoạt động thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án buôn lậu và nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót đó. Trên cơ sở đó đưa ra dự báo tình hình tội phạm buôn lậu trong thời gian tới.

4. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, luận án đã đưa ra các dự báo về tình hình tội phạm buôn lậu và những yếu tố ảnh hưởng đến thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án buôn lậu. Luận án đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án buôn lậu theo chức năng của lực lượng CSKT, góp phần đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu trong tình hình hiện nay.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT