Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Trường Trung

Tên đề tài luận án: Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự. Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trường Trung.  Khoá: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: GS.TS Đồng Xuân Thọ;

HD2: TS Nguyễn Quốc Việt.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu những vấn đề nhận thức về hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy.

2. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy như: khái niệm, vai trò, đặc điểm, nguyên tắc, cơ sở pháp lý của đặc điểm; nội dung, phương pháp, quan hệ phối hợp trong đặc điểm, của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

3. Luận án đã nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện tình hình có liên quan và khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn cả nước. Luận án đã tập trung khảo sát, phân tích, làm rõ tổ chức lực lượng, phương tiện và thực trạng hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong thời gian từ 2009 đến tháng 6/2018. Trên cơ sở khảo sát thực trạng, luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót để làm cơ sở đưa ra các dự báo và xây dựng hệ thống giải pháp.

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực trạng, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp tương đối toàn diện, đồng bộ. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và việc tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp phản ánh tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hiện nay.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT