Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Tuấn Anh

Tên luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm    Mã số: 9.38.01.05 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh           Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
        HD1. PGS. TS Đặng Thu Hiền;
        HD2. GS. TS Nguyễn Minh Đức.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách chuyên sâu về hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đạt được, luận án góp phần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận về đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

2. Bằng số liệu thực tế, phong phú, luận án đã phân tích làm rõ đặc điểm tội phạm học của tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc từ năm 2010 đến 2021; thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc.

3. Luận án đã đưa ra được các dự báo về tình hình tội phạm trộm cắp tài sản tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc trong những năm tới. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra hệ thống 7 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Những kết quả rút ra qua nghiên cứu của luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an Nhân dân..

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT