Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Tuấn Anh

Tên luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng, ngừa, ngăn chặn tội phạm bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm               Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh                           Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Nguyễn Kim Phong;
HD2: GS. TS Đường Minh Giới.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

2. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã khái quát, xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật theo chức năng của lực lượng CSHS như: khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSHS với các lực lượng khác trong phòng, ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này.

3. Luận án đã khảo sát, nghiên cứu toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội có liên quan và tình hình, đặc điểm của tội phạm bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức lực lượng và thực trạng hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật theo chức năng của lực lượng CSHS. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, thiếu sót và chỉ ra nguyên nhân hạn chế, thiếu sót của lực lượng CSHS trong phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này.

4. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá, luận án đã xây dựng hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CSHS trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm bát, giữ hoạc giam người trái pháp luật, đảm bảo tính logic, toàn diện, đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tiễn hoạt động của lực lượng CSHS và hoàn toàn mới só với các công trình khoa học đã được công bố trước đây.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT