Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Hiếu

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hiếu Khóa: 24

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Nguyễn Huy Bình;
HD2: TS Mạc Xuân Hương.

 Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã góp phần khái quát, xây dựng và hệ thống hóa lý luận về phòng ngừa tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự với việc xây dựng hệ thống khái niệm mới; làm rõ đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp phòng ngừa tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế của lực lượng Cảnh sát hình sự với lực lượng khác trong phòng chống tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người ở Việt Nam.

2. Luận án làm rõ đặc điểm tội phạm học của tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, như: đặc điểm về tình hình tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người; những hậu quả của tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người gây ra đối với con người, kinh tế - xã hội; đặc điểm về nhân thân người phạm tội; đặc điểm về phương thức, thủ đoạn gây án; đặc điểm về thời gian, địa điểm gây án; đặc điểm nhân thân của nạn nhân (độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh...) và đặc điểm về nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.

3. Luận án đã phân tích, làm rõ thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, gồm: thực trạng về tổ chức, lực lượng, phân công, phân cấp của lực lượng Cảnh sát hình sự; thực trạng các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ theo chức năng lực lượng Cảnh sát hình sự. Luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp phòng ngừa tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

4. Luận án đã đưa ra những dự báo mang tính khoa học về xu hướng, diễn biến của tình hình tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người; dự báo về nhân thân người phạm tội (độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp…); dự báo về nạn nhân của tội phạm và dự báo về phương thức, thời gian, địa điểm hành vi phạm tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người có thể diễn ra trong tương lai. Đồng thời, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT