Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Hùng

Tên đề tài luận án: Hoạt động nghiệp vụ trinh sát của Bộ đội Biên phòng trong phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới Tây Bắc.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm;

 

 

 

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hùng;           Khóa: 17

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS Quách Ngọc Lân.

2. PGS.TS Nguyễn Quang Dũng.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận, xây dựng khái niệm hoạt động nghiệp vụ trinh sát của Bộ đội Biên phòng trong phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới.

 2. Luận án chỉ ra những vấn đề còn bất cập trong các văn bản pháp luật; những vấn đề lý luận hoạt động nghiệp vụ trinh sát của Bộ đội Biên phòng trong phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới chưa hoàn thiện, cần bổ sung.

3. Đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra những hạn chế về hoạt động nghiệp vụ trinh sát của Bộ đội Biên phòng trong phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới Tây Bắc dưới các khía cạnh nội dung, phương pháp, quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế.

4. Dự báo về tình hình tội phạm ma túy trong những năm tới; xây dựng hệ thống giải pháp có tính toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tổ chức biên chế của Bộ đội Biên phòng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trinh sát của Bộ đội Biên phòng trong phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới Tây Bắc.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT