Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Quốc

Tên luận án: Tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm của Công an cấp huyện trên địa bàn miền Tây Nam Bộ.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Quốc    Khóa: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD 1. TS. Vũ Văn Thiết.
HD 2. TS. Phan Đình Khánh.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Xây dựng khái niệm tố giác, tin báo về tội phạm; xây dựng, làm rõ lý luận về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp huyện như: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa; nguyên tắc, trình tự và các biện pháp kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm.

2. Đánh giá được tình hình, đặc điểm có liên quan đến tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp huyện trên địa bàn miền Tây Nam Bộ như: Tình hình địa bàn, tình hình phạm pháp hình sự.

3. Đánh giá toàn diện, có chiều sâu về thực thực trạng tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp huyện trên địa bàn miền Tây Nam Bộ trên các mặt như: Tổ chức lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị; trình tự tiếp nhận, giải quyết; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và quan hệ phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Trên cơ sở đó, rút ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

4. Đưa ra được các dự báo về tình hình tội phạm và tố giác, tin báo về tội phạm, về những thuận lợi, khó khăn trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Luận án đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp huyện trên địa bàn miền Tây Nam Bộ.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT