Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Văn Việt

Tên luận án: Nâng cao hiệu quả áp dụng thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Mã số: 62.38.70.10

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Việt - Khóa 2010

Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. GS,TS Đỗ Đình Hòa

2. PGS, TS Chử Văn Chí

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và tương đối toàn diện dưới góc độ tội phạm học và điều tra tội phạm về áp dụng thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra. Góp phần bổ sung, hoàn thiện và phong phú thêm hệ thống lý luận về Khoa học hình sự Việt Nam.

2. Trên cơ sở luận điểm khoa học, luận án xây dựng hệ thống lý luận về  áp dụng thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra vụ án hình sự: Xây dựng khái niệm, các tiêu chí phân định thẩm quyền điều tra, nội dung thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra; trình tự áp dụng thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp.

3. Luận án đã phân tích tình hình đặc điểm có liên quan đến áp dụng thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra vụ án hình sự. Phân tích thực trạng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Khảo sát, đánh giá thực trạng áp dụng thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra vụ án hình sự. Phân tích kết quả đạt được cũng như những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của việc áp dụng thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra vụ án hình sự.

4. Luận án phân tích dự báo tình hình liên quan đến áp dụng thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra vụ án hình sự; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện lý luận, nâng cao hiệu quả áp dụng thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra vụ án hình sự.

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về áp dụng thẩm quyền điều tra của cơ quan Cảnh sát diều tra trong điều tra vụ án hình sự và là tài liệu tham khảo, phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy trong các trường CAND nói chung, ở Học viện CSND nói riêng.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT