Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Việt Hà

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản liên quan tới “tín dụng đen” theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm    Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Hà            Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS. TS Chu Thế Long; 
HD2: PGS. TS Đặng Thị Thanh.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã hệ thống hóa, phân tích, làm sáng tỏ hơn một số vấn đề lý luận về tội phạm cưỡng đoạt tài sản liên quan tới “tín dụng đen” và phòng ngừa loại tội phạm này theo chức năng của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTXH như: khái niệm, đặc điểm của tội phạm cưỡng đoạt tài sản liên quan tới “tín dụng đen”; khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản liên quan tới “tín dụng đen”.

2. Khảo sát, đưa ra các kết luận khoa học về tình hình, đặc điểm có liên quan cũng như thực trạng phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản liên quan tới “tín dụng đen” theo chức năng của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTXH; đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó trong phòng ngừa loại tội phạm này.

3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản liên quan tới “tín dụng đen” theo chức năng của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất 07 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT