Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Việt Linh

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về an ninh phi truyền thống ở Việt Nam theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Linh; Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: GS.TS Trần Minh Hưởng

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Đã phân tích, làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về an ninh phi truyền thống và hoạt động quản lý nhà nước về an ninh phi truyền thống của lực lượng Công an nhân dân như: khái niệm, các đặc điểm, nội dung của an ninh phi truyền thống; mối quan hệ giữa an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Trong phạm vi đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích 03 lĩnh vực an ninh phi truyền thống đang nổi lên ở Việt Nam hiện nay: các tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng và các tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh môi trường và các thảm họa thiên nhiên.

Làm rõ lý luận quản lý nhà nước về an ninh phi truyền thống: khái niệm, mục tiêu, tính chất, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, hình thức và biện pháp quản lý nhà nước về an ninh phi truyền thống; phân tích lực lượng Công an nhân dân với tư cách là chủ thể chính và trực tiếp quản lý nhà nước về an ninh phi truyền thống.

2. Đánh giá thực trạng tình hình an ninh phi truyền thống và kết quả hoạt động quản lý nhà nước về an ninh phi truyền thống ở nước ta theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian từ 2010 - 2017.

Luận án tập trung phân tích 05 mặt hoạt động Quản lý nhà nước về an ninh phi truyền thống theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân:

Thứ nhất, xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đảm bảo an ninh phi truyền thống.

Thứ hai, tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân tham gia đảm bảo an ninh phi truyền thống.

Thứ ba, tổ chức các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, thách thức an ninh phi truyền thống.

Thứ tư, quan hệ phối hợp với các ban ngành, lực lượng trong phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, thách thức an ninh phi truyền thống.

Thứ năm, hợp tác quốc tế về an ninh phi truyền thống.

 Rút ra các kết quả đạt được và đánh giá các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế này.

3. Dự báo tình hình và đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về an ninh phi truyền thống ở Việt Nam theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT