Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Vĩnh Giang

Tên luận án: Công tác ĐTCB trên đường thủy nội địa theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Vĩnh Giang   Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: TS. Nguyễn Thành Trung;
HD2: GS.TS Nguyễn Huy Thuật.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã hệ thống hóa những nội dung có liên quan đến công tác ĐTCB trên đường thủy nội địa trong các tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học ở trong nước và nước ngoài. Qua đó, luận án đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về công tác ĐTCB trên đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông.

2. Luận án đã khảo sát, nghiên cứu tình hình vi phạm pháp luật trên đường thủy nội địa ở Việt Nam trong thời gian qua và thực trạng công tác ĐTCB trên đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông phục vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên đường thủy nội địa. Đánh giá những ưu điểm, kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, trong công tác ĐTCB trên đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông.

3. Dựa trên những căn cứ khoa học, luận án đã dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến công tác ĐTCB trên đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác ĐTCB trên đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên đường thủy nội địa ở Việt Nam trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT