Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nhữ Thị Minh Nguyệt

Tên luận án: Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tuyên truyền phòng, chống ma túy đối với thanh, thiếu niên trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh, trật tự   Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nhữ Thị Minh Nguyệt  Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: TS Đinh Tiến Quân;   
HD2: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án tiếp cận nghiên cứu những vấn đề lý luận về quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tuyên truyền phòng, chống ma túy đối với thanh, thiếu niên. Theo đó, luận án đã xây dựng khái niệm phòng, chống ma túy, khái niệm thanh, thiếu niên, khái niệm tuyên truyền phòng, chống ma túy đối với thanh, thiếu niên, nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống ma túy đối với thanh, thiếu niên. Luận án cũng làm rõ khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, cơ sở pháp lý, nội dung và hình thức quan hệ phối hợp giữa lực lượng CAND và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tuyên truyền phòng, chống ma túy cho lứa tuổi này.

2. Luận án đã khảo sát, nghiên cứu và đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình, đặc điểm có liên quan và thực trạng quan hệ phối hợp giữa lực lượng CAND và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tuyên truyền phòng, chống ma túy đối với thanh, thiếu niên trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc; trên cơ sở đó, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong quan hệ phối hợp giữa lực lượng CAND và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tuyên truyền phòng, chống ma túy đối với thanh, thiếu niên trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc.

3. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp mang tính khả thi, tương đối toàn diện, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa lực lượng CAND và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tuyên truyền phòng, chống ma túy đối với thanh, thiếu niên trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và cách thức tổ chức thực hiện, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy đối với thanh, thiếu niên trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT