Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Cao Sơn

Tên luận án: Xây dựng, sử dụng ĐT trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Cao Sơn      Khóa: 19

 Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
  HD 1. GS, TS Trần Hữu Phúc;
HD 2. PGS, TS Trần Nguyên Quân.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

 Luận án là một công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về xây dựng, sử dụng ĐT trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã xây dựng khái niệm trung tâm xây dựng, sử dụng ĐT trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng, chỉ ra đặc điểm của xây dựng, sử dụng ĐT trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng; góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về xây dựng, sử dụng ĐT trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng.

2. Làm rõ đặc điểm tình hình có liên quan; tình hình hoạt động của tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào; thực trạng xây dựng, sử dụng ĐT trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào.

3. Làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy các cấp trong việc xây dựng, sử dụng ĐT trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng. 

4. Luận án đã dự báo được tình hình tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào; những thuận lợi, khó khăn tác động đến xây dựng sử dụng ĐT trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy của Bô đội Biên phòng các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào trong thời gian tới.

5. Đề xuất 06 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng ĐT trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT