Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Đức Huyên

Tên luận án: Công tác quản lý bị can, bị cáo trong các Trại tạm giam Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Đức Huyên Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Nghiêm Xuân Minh;
HD2: PGS.TS Lê Đăng Xuyên.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án bổ sung, hoàn thiện và góp phần xây dựng, phát triển, làm phong phú thêm hệ thống lý luận của ngành Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

2. Xây dựng hệ thống các luận điểm khoa học về công tác quản lý bi can, bị cáo như: khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, biện pháp và cơ sở pháp lý tiến hành công tác quản lý bi can, bị cáo. Bên cạnh đó, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và các mối quan hệ trong công tác quản lý bi can, bị cáo trong các Trại tạm giam Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Khảo sát, đánh giá khách quan, toàn diện, đúng thực trạng công tác quản lý bi can, bị cáo trong các Trại tạm giam Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở đó, đưa ra những tài liệu, số liệu từ thực tiễn; chỉ rõ ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân hạn chế, thiếu sót của công tác quản lý bi can, bị cáo, làm cơ sở cho việc hoàn thiện công tác này trong thực tiễn.

4. Đưa ra dự báo về những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác quản lý bi can, bị cáo, đồng thời xây dựng hệ thống giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bi can, bị cáo trong các Trại tạm giam, góp phần phục vụ đắc lực các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT