Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Kim Đĩnh

Tên luận án: Quản lý và sử dụng đội ngũ Điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Kim Đĩnh Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1. PGS.TS Trần Vi Dân;
HD2. PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã hệ thống, phân tích làm sáng tỏ nhận thức về lý luận quản lý và sử dụng đội ngũ Điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc. Đặc biệt là luận án đã khái quát, làm rõ khái niệm công tác quản lý và sử dụng đội ngũ Điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra các vụ án hình sự và đặc điếm đặc trưng của công tác này. Đồng thời, luận án đã phân tích, luận giải, làm rõ nội dung công tác quản lý và sử dụng đội ngũ Điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra các vụ án hình sự.

2. Luận án đã tiến hành khào sát, đánh giá thực trạng tố chức quản lý và sử dụng đội ngũ Điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc thời gian qua. Trọng tâm là luận án đã phân tích, làm rõ những biện pháp được áp dụng trong quản lý và sử dụng đội ngũ Điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc bàng phương pháp nghiên cứu điển hình hồ sơ vụ án kết hợp với phương pháp điều tra xã hội học.

3. Luận án đã hệ thống, khái quát và đưa ra nhận xét, đánh giá về ưu điểm và kết quả đạt được trong thực tiễn quản lý và sử dụng đội ngũ Điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc. Đồng thời, luận án chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót cần có giải pháp khắc phục. Những đánh giá này là khách quan, khoa học, có tính hệ thống, khái quát cao, cung cấp những chỉ dẫn giúp cho việc nhận thức về hoạt động này sâu săc, sát với thực tiễn.

4. Luận án đưa ra những dự báo mang tính khoa học, sát với xu hướng, những tác động, ảnh hưởng đến công tác này trong thời gian tới trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc. Trên cơ sở đó, luận án đã kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm giúp Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh miền núi phía Bắc nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và sử dụng đội ngũ Điều tra viên trong điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc. Các giải pháp được đề xuất là xác đáng, phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Đây là những giải pháp chưa được đề cập trong các công trình nghiên cứu đã được công bố.

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biện soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT