Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Lê Xuất

Tên đề tài luận án: "Giải quyết KNTC trong QLNN về ANTT của Công an thành phố Hà Nội".

Chuyên ngành: QLNN về ANTT; mã số chuyên ngành: 62.86.01.09.

Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Lê Xuất; Khóa: Nghiên cứu sinh 19.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã đưa ra các khái niệm mới là:

Khiếu nại trong QLNN về ANTT là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật khiếu nại đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong QLNN về ANTT xem xét lại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan, cá nhân trong cơ quan QLNN về ANTT khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tố cáo trong QLNN về ANTT là việc công dân báo cho cơ quan, người có thẩm quyền trong cơ quan QLNN về ANTT về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ công vụ hoặc báo cho cơ quan QLNN về ANTT; người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực này biết về hành vi vi phạm của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào trong việc chấp hành pháp luật về ANTT.

Giải quyết khiếu nại trong QLNN về ANTT là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong QLNN về ANTT thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại trả lời người khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Giải quyết tố cáo trong QLNN về ANTT là việc cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong QLNN về ANTT tiếp nhận, xác minh, kết luận nội dung tố cáo và xử lý tố cáo đối với cán bộ chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức của mình khi bị tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ công vụ hoặc cơ quan có chức năng QLNN về ANTT, cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về ANTT tiếp nhận, xác minh, xử lý tố cáo đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực ANTT.

2. Luận án đã phân tích làm rõ đối tượng, chủ thể có thẩm quyền, nội dung, trình tự, hoạt động phối hợpgiải quyết KNTC trong QLNN về ANTT.

Đặc biệt là phân tích làm rõ trình tự giải quyết khiếu nại trong QLNN về ANTT là: (1) Tiếp nhận khiếu nại, phân loại đơn khiếu nại trong QLNN về ANTT, thụ lý giải quyết khiếu nại; (2) Kiểm tra quyết định hành chính, hành vi hành chính trong QLNN về ANTT bị khiếu nại, quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, quyết định xác minh nội dung khiếu nại, lập kế hoạch xác minh; (3) Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại; (4) Ra quyết định giải quyết khiếu nại, tổ chức đối thoại; (5) Lập hồ sơ khiếu nại.

Phân tích làm rõ trình tự tố cáo trong QLNN về ANTT là: (1) Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo trong QLNN về ANTT; (2) Xác minh nội dung tố cáo; (3) Kết luận nội dung tố cáo; (4) Xử lý tố cáo của cơ quan, người có thẩm quyền trong QLNN về ANTT.

3. Luận án đã đề xuất 6 giải pháp và 2 kiến nghị để nâng cao hiệu quả giải quyết KNTC trong QLNN về ANTT của Công an thành phố Hà Nội.

6 giải pháp bao gồm: (1) Nâng cao trách nhiệm của Công an các cấp của CATP Hà Nội trong tiếp dân và giải quyết KNTC; (2) thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; khen thưởng, xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm khi giải quyết KNTC; (3) tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về KNTC cho nhân dân Thủ đô, hạn chế và xử lý nghiêm những người lợi dụng quyền tự do dân chủ để KNTC sai sự thật; (4) CATP Hà Nội cần thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội trong xử lý, giải quyết KNTC ở các điểm nóng về ANTT; (5) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành khi việc giải quyết KNTC trong lĩnh vực QLNN về ANTT; (6) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ, cơ sở vật chất cho công tác tiếp dân, giải quyết KNTC trong lĩnh vực QLNN về ANTT của CATP Hà Nội.

02 kiến nghị là: (1) Phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giải quyết KNTC; (2) hoàn thiện pháp luật QLNN về ANTT đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay, hạn chế phát sinh KNTC.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT