Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Ngọc Điệp

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm về ma túy theo chức năng của Bộ đội Biên phòng ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm          Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Điệp            Khóa: 23

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS. Lê Hoài Nam;
HD2: PGS. TS. Lê Huy Trí.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là một công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về phòng ngừa tội phạm về ma túy theo chức năng của Bộ đội Biên phòng ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào với những điểm mới sau đây:

1. Luận án tổng hợp, xây dựng hệ thống các luận điểm khoa học về những vấn đề lý luận về phòng ngừa tội phạm về ma túy theo chức năng của Bộ đội Biên phòng ở khu vực biên giới; xây dựng khái niệm, xác định đặc điểm, làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp, quan hệ phối hợp, hợp tác quốc tế và công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa tội phạm về ma túy  theo chức năng của Bộ đội Biên phòng ở khu vực biên giới.

2. Luận án phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học về tình hình, đặc điểm có liên quan và đặc điểm tội phạm học của tội phạm về ma túy khu vực biên giới Việt Nam - Lào; khảo sát trên phạm vi, địa bàn rộng và có nghiên cứu điển hình tại các đơn vị, từ đó làm rõ tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ và thực trạng phòng ngừa tội phạm về ma túy theo chức năng của Bộ đội Biên phòng ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào thời gian qua, từ đó đưa ra được nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của các hạn chế, thiếu sót trong phòng ngừa phòng ngừa tội phạm về ma túy theo chức năng của Bộ đội Biên phòng ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào thời gian qua.

3. Luận án đã dự báo được tình hình tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào; những yếu tố thuận lợi, khó khăn tác động đến phòng ngừa tội phạm về ma túy theo chức năng của Bộ đội Biên phòng ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào; đề xuất được một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm về ma túy theo chức năng của Bộ đội Biên phòng ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT