Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Quang Thắng

Tên đề tài luận án: “Hoạt động phòng ngừa tội phạm về ma túy do phụ nữ thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân”

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Quang Thắng - Khóa 2013

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình nghiên cứu độc lập, công phu về phòng ngừa tội phạm về ma túy do phụ nữ thực hiện. Luận án đã xây dựng được hệ thống lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm về ma túy do phụ nữ thực hiện theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân, làm rõ nội hàm khái niệm “tội phạm về ma túy do phụ nữ thực hiện” cũng như khái niệm “phòng ngừa tội phạm về ma túy do phụ nữ thực hiện”; chỉ rõ đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, phương pháp và cách thức phối hợp lực lượng trong quá trình tiến hành hoạt động phòng ngừa tội phạm về ma túy do phụ nữ thực hiện theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

2. Phân tích thực trạng và chỉ rõ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm về ma túy do phụ nữ thực hiện trong thời gian từ năm 2008 đến hết năm 2016.

3. Nêu rõ tình hình thực tế hoạt động phòng ngừa tội phạm về ma túy do phụ nữ thực hiện của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an thành phố Hà Nội trong khoảng thời gian nói trên, đưa ra những nhận xét ưu điểm, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động phòng ngừa loại tội phạm này của lực lượng Cảnh sát nhân dân và chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế đó.

4. Trên cơ sở nghiên cứu điều kiện kinh tế - xã hội có liên quan đến tội phạm về ma túy do phụ nữ thực hiện trên địa bàn Hà Nội, luận án đã đưa ra dự báo khoa học về cơ cấu, diễn biến, phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này trong thời gian tới. Luận án đã đề xuất các giải pháp có tính khả thi, giúp cho việc hoàn thiện về thể chế, cơ chế phối hợp, tổ chức lực lượng phòng ngừa tội phạm về ma túy do phụ nữ thực hiện trên địa bàn Hà Nội hiện nay, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa trong thực tiễn.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT