Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Sơn Hải

Tên đề tài luận án: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an thành phố Hà Nội trong thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. Mã số: 62.38.01.05

Họ tên: Phạm Sơn Hải. Nghiên cứu sinh Khoá: 18

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS Nguyễn Văn Lan

2. GS.TS Nguyễn Ngọc Anh

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm như: khái niệm chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và các thuật ngữ có liên quan, cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, nội dung cơ bản của Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

2. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm như: Khái niệm; mục tiêu, yêu cầu cần đạt được của Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Nội dung của các đề án, chủ trương, biện pháp, tổ chức thực hiện.

3. Luận án đã nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện thực tiễn hoạt động của Công an thành phố Hà Nội trong thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm: Luận án chỉ rõ các diễn biến, động thái, cơ cấu, tính chất tình hình tội phạm của các loại tội phạm thuộc các đề án trong Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm về kinh tế, hình sự, ma túy, môi trường, công nghệ cao...; luận án đã mô tả bức tranh toàn cảnh đối với các loại tội phạm này. Luận án cũng đã chỉ ra và phân tích thực trạng hoạt động của Công an thành phố Hà Nội trong thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; các biện pháp công tác đã triển khai trong phòng ngừacũng như trấn áp các loại tội phạm. Luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại thiếu sót và nguyên nhân của nó để làm cơ sở đưa ra dự báo và xây dựng hệ thống giải pháp, kiến nghị.        

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp khá toàn diện. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và việc tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp phản ánh tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an thành phố Hà Nội trong thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT