Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Thị Quỳnh Anh

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Quỳnh Anh          Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS,TS. Nguyễn Minh Đức;
HD2: GS,TS. Nguyễn Huy Thuật.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Góp phần hoàn thiện lý luận phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, luận án đã phân tích, làm rõ những nội dung sau: khái niệm về tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; khái niệm, đặc điểm phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự; cơ sở pháp lý; nội dung, biện pháp phòng ngừa theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự; quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an trong phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội. 

2. Luận án đã làm rõ đặc điểm, tình hình có liên quan đến phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc; đánh giá, nhận xét về thực trạng phòng ngừa tội phạm này theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự các tỉnh biên giới phía Bắc trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2021; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của thực trạng này, đây là những căn cứ thực tiễn cho việc đề ra các giải pháp.

3. Luận án đưa ra những dự báo khoa học về tình hình có liên quan và đề xuất các giải pháp mang tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội trong thời gian tới. 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT