Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Thị Thu Hương

Tên đề tài luận án: Hợp tác quốc tế trong phòng chống buôn lậu của lực lượng Hải quan.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự         Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thu Hương          Nghiên cứu sinh khoá: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS. TS Trần Minh Chất;

HD2: TS Nguyễn Phi Hùng.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

 1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về hợp tác quốc tế trong phòng chống buôn lậu của lực lượng hải quan; làm rõ nội hàm các khái niệm về buôn lậu; phòng chống buôn lậu và hợp tác quốc tế trong phòng chống buôn lậu theo chức năng của lực lượng hải quan; đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, hình thức và nguyên tắc của hợp tác quốc tế trong phòng chống buôn lậu của lực lượng Hải quan.

2. Luận án nêu rõ tình hình thực tế hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng chống buôn lậu của lực lượng hải quan từ năm 2010 đến hết năm 2020; đưa ra những nhận xét về ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, thiếu sót đó trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung trong hoạt động này.

3. Dựa trên nền tảng lý luận đã xây dựng và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng, luận án đã đưa ra những nhóm giải pháp thiết thực trong hoạt động hợp tác quốc tế về phòng chống buôn lậu của lực lượng Hải quan, góp phần hoàn thiện lý luận và chỉ dẫn công tác thực tiễn về hợp tác quốc tế trong phòng chống buôn lậu của lực lượng Hải quan.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT