Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Thùy Dung

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm giết người cướp tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm                Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thùy Dung                          Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS. TS Phạm Ngọc Hà; 
HD2: PGS. TS Hà Thị Hồng Lan.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã hệ thống hoá lý luận về phòng ngừa tội phạm giết người cướp tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự với việc xây dựng khái niệm, làm rõ đặc điểm; xác định được cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người cướp tài sản và quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSHS với các lực lượng khác.

2. Luận án đã khảo sát, phân tích tình hình có liên quan và đặc điểm tội phạm học của tội phạm giết người cướp tài sản.

3. Luận án đã khảo sát, phân tích một cách khách quan, khoa học về thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người cướp tài sản trên các mặt: thực trạng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, biên chế của lực lượng CSHS; thực trạng hoạt động phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ theo chức năng của lực lượng CSHS; nhận xét, đánh giá chung về những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót.

4. Luận án trình bày những dự báo khoa học về xu hướng, diễn biến của tình hình tội phạm và hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người cướp tài sản. Đồng thời, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm này theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT