Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Văn Cường

Tên luận án: CATS trong đấu tranh chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Cường Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS.TS Hồ Trọng Ngũ;
HD2:  TS Bùi Ngọc Luy.


 Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu, đánh giá một cách có hệ thống và tương đối toàn diện từ góc độ lý luận và thực tiễn CATS trong đấu tranh chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ.

2. Luận án đã phân tích, làm rõ thực trạng CATS trong đấu tranh chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ từ năm 2012 đến hết năm 2022; xác định rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

3. Luận án đã đưa ra dự báo về tình hình tội phạm mua bán trái phép chất trái phép ma tuý khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ; kết hợp với những vấn đề lý luận và thực tiễn đã khảo sát, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả CATS trong đấu tranh chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ.

4. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm rõ lý luận về CATS trong đấu tranh chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy nói chung và CATS trong đấu tranh chống tội phạm mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Bắc Trung Bộ nói riêng. 

Những kết luận khoa học và các giải pháp luận án đưa ra là cơ sở để lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tham khảo, vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả CATS trong đấu tranh chống tội phạm ma túy. Với kết quả đạt được, đề tài còn có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong các cơ quan, hệ thống các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT