Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Văn Hậu

Tên luận án: Công tác phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự  Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Hậu           Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Lê Huy Trí;
HD2: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là công trình nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về công tác phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông. Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản sau:
- Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án; xác định những vấn đề mới đề tài luận án cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện về lý luận và thực tiễn công tác phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông.
- Bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông.
- Làm rõ tình hình, đặc điểm ùn tắc giao thông và thực trạng tiến hành công tác phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông trong giai đoạn 2008 - 2021.
- Dự báo khoa học về tình hình ùn tắc giao thông ở Việt Nam trong thời gian tới và những yếu tố tác động đến công tác phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông; đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông trong thời gian tới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT