Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Văn Hiệu

Tên đề tài luận án: Hoạt động vũ trang bảo vệ mục tiêu quan trọng của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Chuyên ngành:  Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự         Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh:  Phạm Văn Hiệu Nghiên cứu sinh khoá: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: GS.TS Đường Minh Giới;

HD2: GS.TS Nguyễn Thiện Phú.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình bước đầu nghiên cứu có hệ thống và khá toàn diện về hoạt động vũ trang bảo vệ mục tiêu quan trọng của lực lượng Cảnh sát cơ động trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Qua đó để nhận thức và khám phá một cách đầy đủ, khoa học hơn về vị trí, chức năng, vai trò của Cảnh sát cơ động trong việc tổ chức, tiến hành hoạt động vũ trang bảo vệ mục tiêu quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

2. Đây là công trình đầu tiên đã nghiên cứu, khái quát một cách có hệ thống và cơ bản những vấn đề lý luận về hoạt động vũ trang bảo vệ mục tiêu quan trọng của lực lượng Cảnh sát cơ động dưới góc độ của khoa học quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Quán triệt và cập nhật được những vấn đề đổi mới trong khoa học quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đặc biệt là những vấn đề mới trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng, kiện toàn bộ máy Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng.

3. Luận án cũng là công trình đầu tiên đã nghiên cứu, khảo sát và đánh giá một cách toàn diện, có chiều sâu về thực tiễn tổ chức, tiến hành hoạt động vũ trang bảo vệ mục tiêu quan trọng của lực lượng Cảnh sát cơ động trong giai đoạn 2010 - 2020. Chỉ ra được những luận cứ, những nhận xét, kết luận khoa học từ thực tiễn bằng những minh chứng thuyết phục. Qua đó cung cấp thông tin và cứ liệu phong phú từ thực tiễn góp phần bổ sung lý luận, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu quan trọng của lực lượng Cảnh sát cơ động trong tình hình hiện nay.

4. Luận án là công trình đã tiếp cận, chỉ ra những yếu tố, nguy cơ tác động, chi phối đến hoạt động vũ trang bảo vệ mục tiêu quan trọng, đặc biệt là những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm hiện nay. Làm rõ được những yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn hoạt động vũ trang bảo vệ mục tiêu quan trọng trên các phương diện về pháp lý, nghiệp vụ, tổ chức, trang bị. Đồng thời, xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động vũ trang bảo vệ mục tiêu quan trọng của lực lượng Cảnh sát cơ động, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT