Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phạm Văn Sơn

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm kinh tế trong bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Hồng

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Sơn Khóa 18 - Hệ: Không tập trung.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: GS.TS Bùi Minh Thanh.

HD 2: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về lý luận và làm rõ thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm kinh tế trong bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng công trình giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Kinh tế các tỉnh đồng bằng sông Hồng một cách toàn diện, hệ thống và chuyên sâu. Luận án đã xây dựng được khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, chủ thể, nội dung, biện pháp, quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tội phạm kinh tế trong bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng công trình giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Kinh tế. Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về công tác phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm kinh tế trong bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng công trình giao thông đường bộ nói riêng.

2. Luận án phân tích và chỉ rõ đặc điểm tội phạm học, đặc điểm phương thức và thủ đoạn của tội phạm kinh tế trong bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng công trình giao thông đường bộ làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng phòng ngừa tội phạm này, dự báo tội phạm cũng như đề xuất các giải pháp phù hợp.

3. Luận án trình bày, phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn công tác phòng ngừa tội phạm kinh tế trong bồi thường giao thông đường bộ xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn các tỉnh sông Hồng từ năm 2008 đến hết năm 2017. Qua đó tìm ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm kinh tế trong bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn các tỉnh sông Hồng.

4. Trên cơ sở nhận thức lý luận và khảo sát thực trạng hoạt động công tác phòng ngừa tội phạm kinh tế trong bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn các tỉnh sông Hồng, luận án đã dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị phù hợp, có tính khả thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng ngừa tội phạm kinh tế trong bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT