Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phan Mạnh Hà

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự         Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh: Phan Mạnh Hà          Nghiên cứu sinh khoá: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: TS. Đoàn Việt Mạnh; 
HD2: PGS.TS Đặng Thị Thanh.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC.

2. Luận án làm rõ lý luận về công tác công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và xây dựng các khái niệm có liên quan, phân tích các đặc điểm, vai trò công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC; làm rõ nguyên tắc, đối tượng, mục tiêu yêu cầu, nội dung hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong cứu nạn, cứu hộ; cơ sở pháp lý, quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC.

3. Luận án đã đánh giá một cách toàn diện thực trạng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC.

4. Luận án đã dự báo các yếu tố liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC có cơ sở khoa học; đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT