Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phan Tiến Anh

Tên luận án: “Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của lực lượng Cảnh sát kinh tế”

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.       Mã số: 62.38.01.05

Tên tác giả:               Phan Tiến Anh                                    Nghiên cứu sinh: Khóa 18

Người hướng dẫn khoa học:

HD1: PGS. TS Phạm Quang Phúc

HD2: GS. TS Đồng Xuân Thọ

Tên cơ sở đào tạo:        Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những điểm mới của luận án:

1. Luận án góp phần xây dựng hệ thống lý luận về tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội như: khái niệm, đặc điểm của tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Luận án bổ sung hệ thống lý luận phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của lực lượng Cảnh sát kinh tế như: khái niệm, nội dung, biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội...

2. Luận án trình bày, phân tích tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội từ năm 2007 đến tháng 6 năm 2017; xác định một số thủ đoạn tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực BHXH; nguyên nhân, điều kiện của tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực BHXH.

3. Luật án tổng kết thực tiễn để đánh giá đúng thực trạng công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của lực lượng Cảnh sát kinh tế từ năm 2007 đến tháng 6 năm 2017. Qua đó, rút ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

4. Luận án đưa ra các dự báo khoa học và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT