Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phông Sạ Kon In Nạ Vông

Tên luận án: Điều tra ban đầu vụ án giết người chưa rõ thủ phạm ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phông Sạ Kon In Nạ Vông          Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Lê Hữu Anh;
HD2: GS. TS Nguyễn Văn Nhật.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã làm rõ nhận thức lý luận về tội phạm giết người như: Khái niệm và những dấu hiệu pháp lý của tội phạm giết người.

2. Luận án đã làm rõ lý luận về vụ án giết người chưa rõ thủ phạm như: Khái niệm, đặc điểm của vụ án giết người chưa rõ thủ phạm và những vấn đề phải chứng minh trong điều tra vụ án giết người.

3. Luận án làm rõ lý luận về điều tra ban đầu vụ án giết người chưa rõ thủ phạm ở Lào như: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành hoạt động điều tra ban đầu vụ án giết người chưa rõ thủ phạm ở CHDCND Lào.

4. Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm giết người ở CHDCND Lào từ năm 2011 đến hết năm 2021 và đưa ra đặc điểm hình sự của tội phạm giết người tại Lào.

5. Khảo sát làm rõ thực trạng hoạt động điều tra ban đầu vụ án giết người chưa rõ thủ phạm ở Lào trong 10 năm trở lại đây (2011 đến hết năm 2021) làm cơ sở cho việc nghiên cứu, phân tích và đưa ra nhận xét, đánh giá được một cách xác đáng.  

6. Đưa ra dự báo khoa học về các yếu tố tác động đến tình hình tội phạm giết người cũng như hoạt động điều tra ban đầu vụ án giết người chưa rõ thủ phạm ở CHDCND Lào trong những năm tới. 

7. Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra ban đầu vụ án giết người chưa rõ thủ phạm ở CHDCND Lào.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT