Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phùng Công Hà

Tên luận án: Công tác bảo vệ cơ quan đại diện ngoại giao theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự  Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Công Hà            Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Phan Văn Thịnh;
HD2: PGS.TS Lê Đăng Xuyên.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã chọn lọc, phân tích và khái quát các công trình khoa học của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam có liên quan đến công tác bảo vệ cơ quan đại diện ngoại giao theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động. Qua đó, luận án đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về công tác bảo vệ cơ quan đại diện ngoại giao theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động, như: Khái niệm, đặc điểm cơ quan đại diện ngoại giao; khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nguyên tắc, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát cơ động với các lực lượng khác trong quá trình bảo vệ cơ quan đại diện ngoại giao.

3. Luận án đã khảo sát, phân tích, đánh giá khách quan và toàn diện về thực trạng công tác bảo vệ cơ quan đại diện ngoại giao theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động nói chung và Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao nói riêng. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong công tác bảo vệ cơ quan đại diện ngoại giao theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động. 

4. Luận án đã đưa ra một số dự báo khoa học và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ cơ quan đại diện ngoại giao theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT