Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phùng Đức Hùng

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế nông thôn các tỉnh Trung du Bắc Bộ.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Đức Hùng            Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Trần Nguyên Quân;
HD2: TS Nguyễn Ngọc Vân.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế nông thôn; xây dựng khái niệm phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế nông thôn, làm rõ đặc điểm phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế nông thôn; cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp lực lượng của Cảnh sát kinh tế trong phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế nông thôn. 

2. Luận án nêu rõ tình hình thực tế hoạt động của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế nông thôn tại các tỉnh Trung du Bắc Bộ từ năm 2011 đến năm 2021; đưa ra những nhận xét về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong phòng ngừa loại tội phạm này theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế. 

3. Dựa trên nền tảng lý luận đã xây dựng và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng, luận án đã đưa ra dự báo tình hình tội phạm tham ô tài sản trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế nông thôn tại các tỉnh Trung du Bắc Bộ trong thời gian tới, các yếu tố tác động đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát Cảnh sát kinh tế trong phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế nông thôn tại các tỉnh Trung du Bắc Bộ. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm tham ô tài sản trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế nông thôn tại các tỉnh Trung du Bắc Bộ.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT