Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Phùng Quốc Trưởng

Tên đề tài luận án: Quản lý nhà nước về cư trú đối với người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự  Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phùng Quốc Trưởng    Khóa 2014

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS Trần Hải Âu  

2. GS.TS Nguyễn Xuân Yêm

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách chuyên sâu về hoạt động quản lý nhà nước về cư trú đối với người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu đạt được, luận án góp phần xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động quản lý nhà nước về cư trú đối với người lao động làm việc tại các khu công nghiệp như: Khái niệm, vai trò, đặc điểm, nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về cư trú đối với người lao động làm việc tại các khu công nghiệp.

2. Luận án đã phân tích, khảo sát đặc điểm tình hình của những yếu tố có liên quan, tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước về cư trú đối với người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ, cũng như đi sâu, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động này từ năm 2007 đến năm 2016.

3. Luận án đã đưa ra dự báo về các yếu tố có liên quan và tình hình tổ chức thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về cư trú đối với người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và đưa ra hệ thống 06 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT