Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Quách Thị Ái Vân

Tên luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát trật tự trong giữ gìn trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Quách Thị Ái Vân - Khóa 19

Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1. PGS, TS. Phạm Ngọc Hà

                    2. PGS, TS. Trần Hải Âu

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động của lực lượng Cảnh sát trật tự trong giữ gìn trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã tập trung khảo sát, phân tích một số công trình điển hình trong và ngoài nước có liên quan trong mục tổng quan tình hình nghiên cứu, từ đó xác định những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ của đề tài luận án.

2. Luận án đã xây dựng hệ thống lý luận về hoạt động của lực lượng CSTT trong giữ gìn TTCC, như: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung yêu cầu, biện pháp và mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSTT với các lực lượng khác trong công tác giữ gìn TTCC. Luận án khảo sát số liệu về hoạt động của lực lượng CSTT trong giữ gìn TTCC và phân tích làm rõ đặc điểm của hoạt động giữ gìn TTCC của lực lượng CSTT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Luận án đã đi sâu phân tích, khảo sát về tình hình đặc điểm có liên quan đến công tác giữ gìn TTCC của lực lượng CSTT, Công an thành phố Hà Nội, thực trạng hoạt động của lực lượng  CSTT trong giữ gìn TTCC trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó, rút ra những nhận xét, đánh giá chung về kết quả công tác giữ gìn TTCC của lực lượng CSTT, Công an thành phố Hà Nội từ năm 2008 đến tháng 6/2016. Qua đó cho thấy, về cơ bản, các biện pháp do lực lượng CSTT sử dụng đồng bộ các biện pháp nhằm giữ gìn TTCC đạt được kết quả to lớn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hoạt động của lực lượng CSTT trong giữ gìn TTCC trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra, đòi hỏi phải được khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

4. Trên cơ sở dự báo tình hình TTCC, những yếu tố tác động đến công tác giữ gìn TTCC, luận án đã xây dựng hệ thống các giải pháp đồng bộ, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn, nếu được quan tâm ứng dụng sẽ có tác dụng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CSTT trong giữ gìn TTCC trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT