Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Tạ Thanh Tình

Tên luận án: Quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với lực lượng Thanh tra đường bộ trong phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Tạ Thanh Tình           Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Nguyễn Thị Hoan;
HD2: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án đã hệ thống hóa những nội dung có liên quan đến quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với Thanh tra đường bộ trong phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong các tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học ở trong nước và nước ngoài. Qua đó, Luận án đã bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với Thanh tra đường bộ trong phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Luận án đã khảo sát, đánh giá về diễn biến, tình hình, đặc điểm tội phạm học của tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đồng thời khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với Thanh tra đường bộ trong phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tổng kết những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót và chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế trong mối quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với Thanh tra đường bộ trong phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Dựa trên những căn cứ khoa học, Luận án đã đưa ra các dự báo về các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với Thanh tra đường bộ trong phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong thời gian tới. Qua đó, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông với Thanh tra đường bộ trong phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong những năm tiếp theo

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT