Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Tạ Thị Minh Kiên

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa các tội phạm xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm    Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:    Tạ Thị Minh Kiên          Khóa: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về các tội phạm xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện như khái niệm, đặc điểm riêng của nhóm tội phạm này gắn liền với đặc điểm của chủ thể thực hiện tội phạm.

2. Trên cơ sở lý luận chung, luận án đã tổng hợp, phát triển, xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về phòng ngừa các tội phạm xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự như khái niệm, đặc điểm, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự và các lực lượng khác trong phòng ngừa các tội phạm xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện.

3. Luận án đã phân tích một cách cơ bản, toàn diện đặc điểm tội phạm học của tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn cả nước trong vòng 10 năm. Luận án đã lý giải những nguyên nhân, điều kiện dẫn tới những đặc điểm mới của tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên gây ra hiện nay; phân tích, đánh giá tình hình có liên quan và thực trạng phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát hình sự  đối với các tội phạm xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện. Trên cơ sở khảo sát thực trạng, luận án đánh giá những ưu điểm cũng như hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót của công tác phòng ngừa làm cơ sở đưa ra các dự báo và xây dựng hệ thống giải pháp.

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp tương đối toàn diện, đồng bộ. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và việc tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp phản ánh tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự các cấp.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT