Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Tayphakho Peuangchanthy

Tên luận án: Điều tra tội phạm trộm cắp tài sản ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Tayphakho Peuangchanthy       Khóa: 24

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 
1. PGS. TS Hoàng Trung Thực;
    2. PGS. TS Lê Huy Trí.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống, chuyên sâu về lý luận và thực tiễn điều tra vụ án trộm cắp tài sản ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Luận án đã làm sáng tỏ những nội dung cơ bản sau:

- Những vấn đề lý luận về tội phạm trộm cắp tài sản, đặc điểm pháp lý của tội trộm cắp tài sản; phương pháp điều tra vụ án trộm cắp tài sản và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát điều tra xét hỏi trong điều tra vụ án trộm cắp tài sản. 

- Phân tích, làm rõ đặc điểm hình sự của tội phạm trộm cắp tài sản ở nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào: tình hình tội phạm, đặc điểm nhân thân đối tượng phạm tội, phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản…

- Đánh giá thực trạng tổ chức lực lượng và tiến hành các hoạt động điều tra vụ án trộm cắp tài sản của lực lượng Cảnh sát điều tra xét hỏi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quá trình điều tra vụ án trộm cắp tài sản ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

- Đưa ra dự báo về tình hình tội phạm, các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến hoạt động điều tra và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra vụ án trộm cắp tài sản của lực lượng Cảnh sát điều tra xét hỏi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong thời gian tới.

Đặc biệt trong nội dung luận án đã có trình bày phương hướng và xây dựng một số giải pháp mang tính toàn diện góp phần từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra vụ án trộm cắp tài sản trong thời gian tới. Những giải pháp tập trung vào một số vấn đề như: lực lượng Cảnh sát điều tra xét hỏi xây dựng và tham mưu cho lãnh đạo Bộ, ban hành văn bản quy định về hoạt động điều tra vụ án trộm cắp tài sản của lực lượng này làm cơ sở pháp lý cho các lực lượng tiến hành một cách thống nhất; nâng cao chất lượng sử dụng các biện pháp điều tra cần thiết đảm bảo hiệu quả hoạt động điều tra vụ án trộm cắp tài sản; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động điều tra tội phạm trộm cắp tài sản; có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ; tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng đầy đủ về vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho cán bộ điều tra xét hỏi trong việc thực hiện hoạt động điều tra vụ án trộm cắp tài sản.

Đây là những vấn đề cần thiết đòi hỏi khách quan của lý luận và thực tiễn ở nước Cộng hào dân chủ nhân dân Lào.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT