Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Thái Minh Hải

Tên luận án: Quản lý phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người tại các trại giam thuộc Bộ Công an.

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Thái Minh Hải Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: TS Phan Xuân Sơn;
HD2: PGS.TS Lê Hoài Nam.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
- Một là, luận án nghiên cứu, phân tích làm rõ nhận thức cơ bản về phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người: khái niệm; đặc điểm. 
- Hai là, luận án phân tích, làm rõ quy định pháp luật và lý luận; xây dựng lý luận về quản lý phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người tại trại giam, như: khái niệm, đặc điểm; cơ sở pháp lý; yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp, phân công trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người tại trại giam.
- Ba là, khảo sát, đánh giá làm rõ tình hình về đặc điểm có liên quan đến quản lý phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người tại các trại giam thuộc Bộ Công an, như: đặc điểm trại giam; mô hình tổ chức quản lý phạm nhân; tình hình đặc điểm phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện.
- Bốn là, luận án khảo sát, đánh giá đúng thực trạng quản lý phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người tại các trại giam thuộc Bộ Công an, trên cơ sở đó luận án đánh giá, nhận xét làm rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót; nguyên nhân hạn chế, thiếu sót trong quản lý phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người tại các trại giam thuộc Bộ Công an 
- Năm là, dự báo và các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phạm nhân chấp hành án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người tại các trại giam thuộc Bộ Công an.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT