Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Thái Trường Sơn

Tên đề tài luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong phòng ngừa tội phạm chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. 

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05.

Họ tên: Thái Trường Sơn Nghiên cứu sinh Khoá: 20, hệ không tập trung.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: GS.TS Nguyễn Văn Nhật.

HD 2: PGS.TS Hoàng Trung Thực.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã khái quát và đưa ra hệ thống lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, như: Khái niệm, đặc điểm, quan hệ phối hợp trong hoạt động phòng ngừa. Những nội dung này đã được phân tích, trình bày logic, khoa học và có hệ thống. Đồng thời, luận án đã xây dựng hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung, biện pháp tiến hành hoạt động phòng ngừa. Do đó, nội dung luận án đã có những đóng góp nhất định, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động phòng ngừa trái phép chất ma túy.

2. Luận án đã khảo sát đưa ra đặc điểm tội phạm phạm học của tội phạm chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; các biện pháp đã được lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành phòng ngừa đối với loại tội phạm này; quan hệ phối trong hoạt động phòng ngừa; đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong quá trình tiến hành hoạt động phòng ngừa. Những kết quả nghiên cứu trên là cơ sở để luận án đưa ra các dự báo và xây dựng những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa trong thời gian tới.

3. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, luận án đưa ra những dự báo về diễn biến của tội phạm chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian tới. Đồng thời, luận án đã xây dựng hệ thống các giải pháp tương đối toàn diện, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian tới. Hệ thống các giải pháp luận án đưa ra khá đồng bộ, mang tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm này.

4. Đánh giá tổng quát, luận án đã có những đóng góp tích cực nhất định, nhằm không ngừng hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra về ma túy trong phòng ngừa tội phạm ma túy. Có thể khẳng định, đây là công trình khoa học đầu tiên, nghiên cứu có hệ thống về hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong phòng ngừa tội phạm chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong phòng ngừa tội phạm chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy thời gian tới.

Nhng vấn đề rút ra trong lun án có giá tr khoa hc, có th s dng trong quá trình nghiên cu, ging dy, biên son giáo trình, tài liu tham kho trong các trường Công an nhân dân.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT