Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Hải Quân

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Hải Quân Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: TS Trần Thị Ngọc Đẹp;
HD2: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã hệ thống, phân tích làm sáng tỏ nhận thức về lý luận Phòng ngừa tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đặc biệt luận án đã khái quát làm rõ khái niệm tội phạm, khái niệm và đặc điểm đặc trưng của hoạt động phòng ngừa tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đồng thời, luận án đã phân tích làm rõ các biện pháp được áp dụng trong phòng ngừa tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế và công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát kinh tế với các lực lượng khác trong phòng ngừa tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

2. Luận án đã khảo sát, đánh giá đặc điểm tội phạm học tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội  Đặc biệt luận án đã khảo sát làm rõ thực trạng tổ chức và phòng ngừa tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội thời gian qua bằng phương pháp nghiên cứu điển hình kết hợp với phương pháp điều tra xã hội học.

3. Luận án đã hệ thống, khái quát và đưa ra nhận xét, đánh giá về ưu điểm và kết quả đạt được trong thực tiễn phòng ngừa tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội. Đồng thời, luận án chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Những đánh giá này là khách quan, có tính khái quát cao giúp cho việc nhận thức về hoạt động này sâu sắc, sát với thực tiễn.

4. Luận án đưa ra những dự báo mang tính khoa học, sát với xu hướng hoạt động của tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cũng như những tác động, ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa. Luận án đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội. Các giải pháp được đề xuất là xác đáng, phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Đây là những giải pháp chưa được đề cập trong các công trình nghiên cứu đã được công bố.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT