Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Hoàng Phương

Tên đề tài luận án: Hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động”.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Mã́: 62.86.01.09.

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Trần Hoàng Phương  Nghiên cứu sinh Khóa: 2015.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1. PGS.TS Bùi Quốc Dũng;

HD 2. GS. TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tổng hợp, phân tích và khái quát các công trình khoa học của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam có liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động. Qua đó, luận án đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động, như: Khái niệm, vai trò, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, trình tự, chiến thuật và quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát cơ động với các lực lượng khác trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

3. Lun án đã kho sát, phân tích, đánh giá khách quan và toàn din v thc trng t chc, tiến hành hot động tun tra, kim soát ca lc lượng Cnh sát cơ động trên phm vi toàn quc. T đó, lun án đưa ra nhng nhn xét, đánh giá v kết qu đạt được, nhng hn chế, thiếu sót và nguyên nhân ca nhng hn chế, thiếu sót trong hot động tun tra, kim soát ca lc lượng Cnh sát cơ động.

4. Lun án đã đưa ra mt s d báo khoa hc và đề xut gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot động tun tra, kim soát ca lc lượng Cnh sát cơ động đáp ng yêu cu, nhim v bo đảm an ninh trt t trong thi gian ti.

Nhng vấn đề rút ra trong lun án có giá tr khoa hc, có th s dng trong quá trình nghiên cu, ging dy, biên son giáo trình, tài liu tham kho trong các trường Công an nhân dân.                             

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT