Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Hoàng Phương

Tên đề tài luận án: Hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự         Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Hoàng Phương               Nghiên cứu sinh Khoá: 2015

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS. TS Bùi Quốc Dũng -  Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an;
2. GS. TS Nguyễn Xuân Yêm -  Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án tổng hợp, phân tích và khái quát các công trình khoa học của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam có liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động. Qua đó, luận án đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động, như: Khái niệm, vai trò, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, trình tự, chiến thuật và quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát cơ động với các lực lượng khác trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

3. Luận án khảo sát, phân tích, đánh giá khách quan và toàn diện về thực trạng tổ chức, tiến hành hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động trên phạm vi toàn quốc. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động.

4. Luận án đã đưa ra một số dự báo khoa học và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát cơ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới.

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biện soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT