Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Phú Hà

Tên luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong phòng ngừa tội phạm về ma túy trên địa bàn các tỉnh, thành phố Vùng duyên hải Bắc Bộ.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Phú Hà       Khóa: 21

 Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
  HD 1. TS Phạm Ngọc Cường;
HD 2. GS, TS Đường Minh Giới.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

 Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án: Là công trình nghiên cứu toàn diện và có hệ thống về hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong phòng ngừa các tội phạm về ma túy trên địa bàn các tỉnh, thành phố Vùng duyên hải Bắc Bộ, luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản sau:

1. Luận án đã thống kê tổng quan các công trình trong nước và nước ngoài đã được công bố liên quan đến đề tài luận án; nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và ngành Công an liên quan đến hoạt động phòng ngừa tội phạm về ma túy ở Việt Nam nói chung, trên địa bàn vùng, miền nói riêng để làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, trách nhiệm, nội dung hoạt động của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý trong phòng ngừa các tội phạm về ma tuý và xác định những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu.

2. Phân tích làm rõ lý luận về hoạt động của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy trong phòng ngừa các tội phạm về ma túy và nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các vấn đề lý luận mới.

3. Khảo sát, đánh giá tình hình, đặc điểm, nguyên nhân điều kiện của tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn các tỉnh, thành phố Vùng duyên hải Bắc Bộ. 

4. Đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an các tỉnh, thành phố Vùng duyên hải Bắc Bộ trong phòng ngừa các tội phạm về ma túy, từ đó rút ra những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

5. Dự báo tình hình tội phạm và các yếu tố tác động đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý trong phòng ngừa các tội phạm về ma túy và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an các tỉnh, thành phố Vùng duyên hải Bắc Bộ trong phòng ngừa các tội phạm về ma túy thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT