Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Quang Hà

Đề tài luận án: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự         Mã số: 62.8601.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Quang Hà

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Quách Ngọc Lân  

2. PGS.TS Phạm Đình Xinh

Cơ sở đào tạo:       Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những điểm mới của luận án

Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và tương đối hoàn thiện về hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Trong đó, ngoài việc làm rõ những vấn đề lý luận có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, luận án đã nghiên cứu, xây dựng hệ thống lý luận về hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, như: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, phân công, phân cấp, nội dung và phối hợp các lực lượng trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Luận án đã khảo sát, phân tích một các khách quan, toàn diện về thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ năm 2009 đến hết năm 2017, đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót và nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Luận án đã đưa ra một số dự báo khoa học và chỉ ra yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Đây là những căn cứ quan trọng để luận án đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT