Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Quốc Tuấn

Tên luận án: Phát hiện, điều tra ban đầu tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ ở khu vực biên giới biển các tỉnh Bắc Trung Bộ của Bộ đội Biên phòng.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Quốc Tuấn Khóa: 24

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 
1. GS.TS. Trần Minh Hưởng;
2. PGS. TS. Lê Hữu Anh.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là một công trình nghiên cứu có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về phát hiện, điều tra ban đầu tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ ở khu vực biên giới biển các tỉnh Bắc Trung Bộ của Bộ đội Biên phòng với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã xây dựng, bổ sung, góp phần hoàn thiện lý luận về phát hiện, điều tra ban đầu tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ ở khu vực biên giới biển của Bộ đội Biên phòng, bao gồm: xây dựng khái niệm, chỉ ra đặc điểm, cơ sở pháp lý; làm rõ nội dung, biện pháp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong phát hiện, điều tra ban đầu tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ ở khu vực biên giới biển của Bộ đội Biên phòng.

2. Luận án đã khảo sát, đánh giá một cách khách quan, khoa học về đặc điểm tình hình có liên quan tác động đến phát hiện, điều tra ban đầu tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ ở khu vực biên giới biển các tỉnh Bắc Trung Bộ của Bộ đội Biên phòng, như: đặc điểm về địa lý tự nhiên; tình hình dân cư, hệ thống chính trị cơ sở, kinh tế - xã hội và an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển các tỉnh Bắc Trung Bộ; tình hình và đặc điểm hình sự của tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ ở khu vực biên giới biển các tỉnh Bắc Trung Bộ.

3. Luận án đánh giá, làm rõ thực trạng phát hiện, điều tra ban đầu tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ ở khu vực biên giới biển của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bắc Trung Bộ từ năm 2013 đến tháng 12/2023. Trên cơ sở đó, rút ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế.

4. Luận án đã đưa ra dự báo về tình hình tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ và những yếu tố tác động đến phát hiện, điều tra ban đầu tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ ở khu vực biên giới biển của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bắc Trung Bộ trong thời gian tới; đề xuất hệ thống những giải pháp có cơ sở khoa học, có tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra ban đầu tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ ở khu vực biên giới biển các tỉnh Bắc Trung Bộ của Bộ đội Biên phòng trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT