Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Thanh Sơn

Tên đề tài luận án: Phát hiện, điều tra tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại các xã trọng điểm về ma túy của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh tiểu vùng Tây Bắc

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm; Mã số 62.38.01.05;

Họ tên: Trần Thanh Sơn Nghiên cứu sinh Khoá: 22;

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: PGS, TS Ngô Gia Bắc;

HD 2: GS. TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về công tác phát hiện, điều tra tội phạm vận chuyển, mua bán (VC, MB) trái phép chất ma túy tại các xã trọng điểm về ma túy các tỉnh tiểu vùng Tây Bắc của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPMT).

- Luận án đã tổng hợp, phân tích làm rõ tổng quan tình hình nghiên cứu về phát hiện, điều tra tội phạm VC, MB trái phép chất ma túy có liên quan đến luận án, chỉ ra những thành tựu đạt được, những hạn chế của các công trình khoa học đó. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trong luận án.

- Luận án đã làm rõ khái niệm xã trọng điểm về ma túy, rút ra những đặc trưng của xã trọng điểm về ma túy tác có động đến tình hình tội phạm VC, MB trái phép chất ma túy và hoạt động phát hiện, điều tra của lực lượng CSĐTTPMT.

- Luận án xây dựng, bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về phát hiện, điều tra tội phạm VC, MB trái phép chất ma túy tại địa bàn xã trọng điểm về ma túy; bao gồm: Khái niệm phát hiện, điều tra, đặc điểm và nội dung, biện pháp phát hiện, điều tra, quan hệ phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành công an và hợp tác quốc tế trong phát hiện, điều tra tội phạm VC, MB trái phép chất ma túy tại các xã trọng điểm về ma tuý.

- Luận án đã khảo sát, đánh giá đặc điểm tình hình có liên quan, bao gồm: Vị trí địa lý, đặc điểm các xã trọng điểm về ma túy; đặc điểm hình sự tội phạm VC, MB trái phép chất ma túy tại các xã trọng điểm về ma tuý; tổ chức lực lượng CSĐTTPMT Công an các tỉnh tiểu vùng Tây Bắc.

- Làm rõ thực trạng áp dụng các biện pháp phát hiện, điều tra tội phạm VC, MB trái phép chất ma túy tại các xã trọng điểm của lực lượng CSĐTTPMT Công an các tỉnh tiểu vùng Tây Bắc, quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong phát hiện, điều tra tội phạmVC, MB trái phép chất ma túy tại các xã trọng điểm về ma túy và kết quả đạt được. Trên cơ sở đó, rút ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

- Luận án đưa ra những dự báo, phân tích những thuận lợi, khó khăn, trên cơ sở đó đề xuất 08 giải pháp có cơ sở khoa học, hệ thống, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm VC, MB trái phép chất ma túy tại các xã trọng điểm về ma tuý các tỉnh tiểu vùng Tây Bắc của lực lượng CSĐTPMT trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT