Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Thanh Tâm

Tên luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thanh Tâm       Khóa: 22

 Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: GS, TS Trần Minh Hưởng.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án: 

1. Luận án góp phần làm rõ nhận thức về tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; nghiên cứu bổ sung góp phần hoàn thiện lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

2. Khảo sát, đánh giá tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm từ năm 2011 đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, làm rõ đặc điểm đối tượng phạm tội, vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và phân tích đặc điểm tội phạm học của tội phạm như: cơ cấu, diễn biến, đặc điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động...; chỉ rõ những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Nghiên cứu, đánh giá có hệ thống về thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an thành phố Hà Nội từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2021, như tổ chức áp dụng các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; các phương pháp, chiến thuật TS; mối quan hệ phối hợp với các lực lượng khác trong phòng ngừa; xác định các ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

4. Đưa ra được một số dự báo trên cơ sở các luận cứ khoa học, tình hình thực tiễn và xây dựng được hệ thống 6 nhóm giải pháp, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và nội dung dự báo, mang tính đồng bộ, khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm và VPPL về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội của lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT