Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Thế Hùng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh, trật tự Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Trần Thế Hùng        Khoá: 19 (2014 - 2018).

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1: GS.TS Trần Phương Đạt

HD 2: TS Trần Thế Quân

 Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án tiến sĩ:

1. Để nâng cao nhận thức và góp phần hoàn thiện lý luận hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát nhân dân, luận án đã phân tích, làm rõ những nội dung sau: khái niệm, đặc điểm vi phạm hành chính; khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát nhân dân; cơ sở pháp lý cho hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cnh sát nhân dân; nội dung, yêu cầu, hình thức, biện pháp tiến hành hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát nhân dân; quan hệ phối hợp trong hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

2. Luận án đã làm rõ tình hình đặc điểm có liên quan đến hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát nhân dân; đánh giá, nhận xét về thực trạng hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát nhân dân từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2018; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của thực trạng này, đây là những căn cứ thực tiễn cho việc đề ra các giải pháp.

3. Luận án đưa ra những dự báo khoa học về tình hình có liên quan và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới. 

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT