Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Văn Dân

Tên luận án: Hoạt động phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Văn Dân    Khóa: 21

 Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
  HD 1: GS. TS Trần Minh Hưởng;
HD 2: PGS. TS Lê Hoài Nam.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và tương đối hoàn thiện về hoạt động phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động. Trong đó, ngoài việc làm rõ những vấn đề lý luận có liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động; luận án đã nghiên cứu, xây dựng hệ thống lý luận về hoạt động phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động như: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, phân công, phân cấp, nội dung hoạt động phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động.

2. Luận án đã khảo sát, phân tích một cách khách quan, toàn diện về thực trạng hoạt động phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc từ năm 2010 đến hết năm 2020.

3. Luận án đánh giá một cách khách quan về thực trạng tổ chức, tiến hành hoạt động phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc trong những năm gần đây. Trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót cũng như nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động này thời gian qua, làm cơ sở cho các đề xuất và giải pháp.

4. Luận án đã đưa ra các dự báo khoa học về những vấn đề có liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc và đề xuất một số giải pháp mang tính hệ thống, toàn diện và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát cơ động trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT